A szlovák nemzetiségi önkormányzat tagjai

Tagjai:

Faludi László elnök

Sipos Mihályné elnökhelyettes

Benkó Lászlóné

Dombováriné Cservenák Katalin

Az Önkormányzat tevékenysége

SLOVENSKÁ MEN©INOVÁ SAMOSPRÁVA

Slovenská menąinová samospráva v Sudíc vznikla podµa zákonu 1993. LXXVII.

Zvolili ju obyvatelia volebnym právom pri mimoriadnych volbách v roku 1995.

Samospráva je 5 členná.

Parlament MR zo ątátného rozpočtu zabezpečí kaľdý rok peniaze k fungovaniu.

Ročny rozpočet pozostáva:      ątátná podpora

diferencovaná podpora

súbehy

Slovenská samospráva na kaľdý rok má s uznesením schválený pracovny plán a plán na rozpočet. Zákonitos»zabezpečí notár a podnotárka.

Najhlavnejąia úloha poslaneckého zboru, podµa ich moľnosti, zosilni» identitu tu ľijúcich Slovákov tak, ľe neustále sa majú vráti» ku svojím koreňom cez zvyky a tradície, ktoré vekmi vytvorili predkovia.

Úlohy: Vyučba slovenského jazyka v ąkôlke: Dedina má národnostnú ąkôlku,kaľdé dieta sa učí po slovensky.

Slovenská samospráva napomáha ich prácu.

Kultúrné podujatia:       Novohradsky Folklórny Festivál v Sudíc, kde sa predstavia folklorné skupiny iných národnosti zo sveta.

Obecný deň,

Oberačkové slávnosti,

Mikuláš,

Vianoce

®enskému spevokolu napomáha» odbornú prácu, zabezpeči» autentický kroj,finančnu podporu na cestovanie, na vystupy.

Dedinské múzeum:       Iniciátorom zaloľenia múzea bola slovenská samospráva.

Udrľiavateµom sa stala tieľ slovenská samospráva.

Školenie:                      Kaľdý rok na Slovensku pre poslancov a pre pedagógov je zorganizivaná pracovná porada a ąkolenie

Súbehy :                      Vypísané súbehy sa usiluje čím lepąie vyuľi»slovenská samospráva,veď peniaze vie len odtiaµ získat na podujatia, na ąkolenie.

Slovenská samospráva má dobré pracovné styky s obecnou samosprávou, s civilnými organizáciami,s inými samosprávami a s cirkvou.